Personeel

MBM. SAMEN MET U.

Goed personeel is van levensbelang voor uw bedrijf. Goed personeelsmanagement zorgt voor een gezonde verhouding met uw werknemers. En met de kennis  en creativiteit van MBM kan het u ook nog financieel voordeel opleveren. Onze experts:

 • Brengen uw personeelsbeleid in lijn met uw ondernemingsdoelstellingen
 • Zorgen ervoor dat uw loonadministratie voldoet aan de meest actuele wetgeving
 • Geven u overzicht en inzicht in contractbeheer en opleidingsregistratie
 • Helpen u met dossiervorming, digitaal en op papier
 • Brengen verzuimbegeleiding, schadebeperking en actuele wetgeving in balans
 • Zijn uw vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht
 • Ondersteunen u bij werving & selectie en ontwikkeling van uw personeel
HR-subsidies

De overheid (lokaal, regionaal, landelijk of Europa) en sectoren stimuleren mobiliteit op de arbeidsmarkt met een grote intensiteit. Het aannemen, opleiden en breder inzetbaar maken van personeel levert de werkgever geld op. De werkgever kan de gemaakte kosten met subsidies gefinancierd krijgen. Met een subsidie checklist stelt MBM de werkgever in staat om de juiste input te leveren. Door structureel de mogelijkheden in beeld te brengen helpen de MBM HR adviseurs u deze voordelen te realiseren.

Verzuimmanagement

Ziekteverzuim is een vervelende aangelegenheid, voor je het weet heb je een forse schadepost.

Een zieke medewerker kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten.

Door het verzuim als een businesscase aan te pakken beperk je de financiële schade en heb je maximaal invloed op het verzuim proces. MBM ondersteunt de werkgever om de businesscase effectief aan te pakken. Met respect voor de werknemer worden alleen de noodzakelijke interventies ingezet. MBM werkt samen met gerenommeerde arbodiensten, zodat de beste specialisten beschikbaar zijn en het verzuimtraject binnen de wettelijke kaders verloopt.

Snel herstel en snel afscheid nemen tegen lage kosten staan centraal. Daarnaast adviseren wij u in het ziekteverzuimbeleid om het verzuim laag te houden, wat u tevreden en bevlogen medewerkers oplevert.

Talentontwikkeling en leiderschap – persoonlijk en professioneel

Uiteindelijk wil iedere werkgever hetzelfde; een succesvol bedrijf en goede resultaten. Er wordt geïnvesteerd in automatisering en digitalisering, terwijl medewerkers vaak de stuwende kracht zijn in de organisatie. Medewerkers die op de juiste plek in de organisatie worden ingezet ervaren meer plezier, energie en creativiteit in de functie. Dit stimuleert een hoge betrokkenheid en productiviteit voor de organisatie. Anticiperen op de behoefte en vaardigheid van de individuele medewerker levert uiteindelijk betere resultaten op voor de onderneming.

Soms ervaar je als werkgever dat de organisatie, een team, of medewerker niet helemaal stroomt, maar is het lastig om te zien wat er precies speelt. Het kan dan fijn zijn als iemand van buitenaf vanuit een helikopterview meekijkt in de organisatie.

De bedrijfscoaches van MBM ondersteunen onder andere bij:

 • Medewerkers die lijken vast te lopen in de organisatie.
 • Verbindend leidinggeven: feedback geven, functioneringsgesprekken, teambuilding.
 • Talentontwikkeling: doorontwikkeling in functie, succesvol inzetten van kwaliteiten.
 • Persoonlijke/ professionele ontwikkeling: bewustwording van eigen gedrag.
 • Stroomlijnen van de organisatie: ondernemen vanuit één missie en kernwaarden.

“Investeren in werknemers levert groei op in de onderneming op het gebied van productiviteit, efficiency en professionele ontwikkeling.”

– Christa Verhorst, bedrijfscoach MBM

Aanpak en pijlers bij bedrijfscoaching

Vanuit een interactieve en resultaatgerichte aanpak gaan we aan de slag met de vraag uit de organisatie. Hierbij wordt gericht op drie pijlers:

 1. Bewustwording; wat is de vraag en wat speelt er echt? Op individueel niveau wordt ingegaan op de wens en behoefte van zowel de medewerker als de organisatie.
 2. Acceptatie; inzicht in- en verantwoordelijkheid nemen voor de situatie. Wat ga je ermee doen?
 3. Ontwikkeling; in actie komen. Concrete opdrachten en oefeningen om aan de slag te gaan met de vraag. Welke acties kun je op korte termijn doen? Welke vaardigheden zet je in?

Samen gaan we voor maatwerk

Ieder coachtraject wordt op maat gemaakt. Wij werken niet met standaard strategieën of programma’s. Er wordt gekeken naar de individuele mens en diens behoefte. De afspraken vinden plaats zowel op locatie als daarbuiten. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn de coaching buiten de organisatie te laten plaatsvinden, zodat werkelijk afstand wordt genomen om met een heldere blik te kijken naar wat er speelt. Het traject wordt afgesloten wanneer het resultaat is behaald dat gezamenlijk tijdens het eerste gesprek wordt vastgesteld.

Professioneel en persoonlijk

De bedrijfscoaches van MBM werken met behulp van technieken uit NLP, Systemisch werk, Ademwerk en Transactionele Analyse. Uniek aan deze manier van werken is dat naast de professionele ontwikkeling, ook grote stappen in persoonlijke ontwikkeling worden gezet. Wij zijn betrokken bij zowel de organisatie als de individuele mens.

Kernwaarden die binnen MBM centraal staan zijn; vertrouwen, verbinding en eerlijkheid. Door het creëren van een veilige setting stimuleren wij om eerlijk naar het eigen gedrag te kijken. We maken mensen bewust van hun valkuilen en kwaliteiten, waardoor vanuit een gevoel van eigen verantwoordelijkheid nieuwe stappen worden gezet.

Loonadministratie

De lonen zijn een belangrijke factor voor uw personeel. De loonadministratie moet dan ook zorgvuldig verlopen. MBM zet haar specialisten in om het proces van verlonen perfect te laten verlopen. MBM beschikt over ruime ervaring met de diverse CAO’s. Door de online toepassingen kan de werkgever, indien gewenst, veel zelf doen en is alle informatie voortdurend beschikbaar.

Door op elk gewenst moment over de actuele financiële informatie te beschikken kan de werkgever indien nodig tijdig bijsturen. MBM zorgt voor de juiste afhandeling van de verschillende beloningscomponenten, zodat de loonkosten zo laag mogelijk voor u als werkgever uitpakken.

De aanwezige loonsubsidies worden hierbij toegepast.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn van groot belang in de relatie met uw (toekomstige) personeel.

MBM zorgt voor marktconforme arbeidsvoorwaarden. De toepassing van de relevante CAO en sociale premies of een eigen arbeidsvoorwaardenpakket met een pensioenvoorziening worden voor u geregeld. Brutolonen, prestatie vergoedingen, WKR, netto vergoedingen, verlof en pensioenen komen hierbij aan de orde. MBM zet in op aantrekkelijke kosten / baten passend bij uw bedrijfsvoering.

HR-platform

Personeel in dienst hebben zorgt voor veel dynamiek in een organisatie. De kansen en bedreigingen volgen elkaar snel op. het HR-platform staat klaar voor al uw vraagstukken. De MBM

HR-professionals of de HR-partners zorgen voor een adequate aanpak van de vraagstukken die u voorlegt. De aanpak kenmerkt zich het beste als businesscase, waardoor de optimale oplossing wordt gerealiseerd.

Arbeidsrecht

Het in dienst hebben van werknemers is een zakelijke aangelegenheid. Om de zaken goed te regelen helpt MBM u als werkgever de zaken vooraf goed vast te leggen in overeenkomsten en reglementen. MBM helpt bij het opstellen van de overeenkomst en reglementen zodat deze aan de juridische eisen voldoen. Indien er onverhoopt toch een conflict ontstaat helpt MBM het conflict effectief op te lossen door het als een businesscase aan te pakken. Specialisten als een mediator of een advocaat worden waar nodig betrokken bij het proces. MBM helpt u als werkgever om snel tot de juiste oplossing te komen, waarbij MBM kan putten uit een jarenlange ervaring.

Neem contact op met een HR specialist

Contact